Centrum Upowszechniania Kultury Gmina Szydłowo

Plebiscyt "Złota Lilia Osobowość Roku za rok 2021"

Ocena 0/5

Serdecznie zapraszamy do udziału w Plebiscycie "Złota Lilia Osobowość Roku" za rok 2021. Poniżej przedstawiamy regulamin plebiscytu. W załącznikach dostępne są: karta zgłoszenia, zgoda na przetwarzanie danych oraz klauzula informacyjna.

Serdecznie zapraszamy !

 

 

Regulamin plebiscytu „Złota Lilia Osobowość Roku”

 

Preambuła

 

Niniejszy plebiscyt ma na celu wyłonienie laureatów, którzy swoimi działaniami i postawą w sposób szczególny przyczynili się do rozwoju i promocji Gminy Szydłowo. Zależy nam aby plebiscyt był okazją do zaprezentowania dokonań ludzi, którzy najczęściej nie zabiegają o aplauz. Swoich działań nie podejmują dla poklasku lecz z autentycznej potrzeby działania. Chcemy docenić ludzi nietuzinkowych, pomysłowych i ciekawych. Osoby, które pociągają za sobą innych. Mają na swoim koncie sukcesy lub potencjał, aby odnieść sukces w przyszłości. Zamierzamy uhonorować i wyróżnić tych, którzy konsekwentnie realizują obrany cel.

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady udziału w plebiscycie pn. „Złota Lilia Osobowość Roku”, zwany dalej „Plebiscytem”.
 2. Organizatorem plebiscytu jest Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie z siedzibą Jaraczewo 2A  64-930 Szydłowo,
 3. Wzięcie udziału w Plebiscycie ( jako osoba zgłaszająca kandydaturę lub osoba, która wyraziła zgodę na kandydowanie) jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i wyrażeniem zgody           na zastosowanie jego wszystkich postanowień.
 4. Uczestnik może zgłosić do Plebiscytu wyłącznie kandydaturę innej osoby. 
 5. Uczestnikami Plebiscytu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
 6. Spośród dokonanych zgłoszeń Kapituła Plebiscytu przyzna 6 nominacji.
 7. Udział w Plebiscycie jest dobrowolny i wolny od opłat. Organizator nie zwraca ewentualnych kosztów związanych z uczestnictwem w Plebiscycie.

 

§ 2.

Przebieg Plebiscytu

 1. Plebiscyt będzie przebiegał w następujących etapach:

 

a)      Etap I: 29 grudnia 2021 r.- 14 stycznia 2022r. do godz. 15:45 (osobiście),

– zgłoszenia do Plebiscytu „ Złota Lilia Osobowość Roku”

b)     Etap II: 17- 19 stycznia 2022 r. – sprawdzenie wniosków, obrady kapituły Plebiscytu

c)      Etap III: 20-21 stycznia 2022 r. -ogłoszenie nominacji i powiadomienie osób nominowanych

d)     Etap IV: 5 luty 2022 r. - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

 

 

 • § 3.

Zgłoszenia do Plebiscytu

 

 1. Zgłoszenie kandydata Plebiscytu „Złota Lilia Osobowość Roku” polega na wypełnieniu czytelnie karty zgłoszenia.
 2. Przed dokonaniem zgłoszenia należy zapoznać się Regulaminem oraz Klauzulą Informacyjną.
 3. Pełne zgłoszenie powinno zawierać:

a) czytelnie wypełnioną kartę zgłoszenia

b) załącznik nr 2 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w dwóch egzemplarzach tj. zgoda na przetwarzanie danych kandydata (osoby zgłaszanej) oraz zgoda na przetwarzanie danych uczestnika (osoby zgłaszającej).

 1. Zgłoszenia kandydatki/ta ( osoba lub instytucja) do Plebiscytu może dokonać osoba prywatna oraz  instytucja rozumiana m.in. jako sołectwo, stowarzyszenie, firma, placówka oświaty, klub sportowy mająca swoją siedzibę i prowadząca główną działalność na terenie gminy Szydłowo.
 2. Zgłoszenia można dostarczy do organizatora w następujący sposób:

a)      Osobiście do Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Centrum:

( pon. 8:00- 16:00, wt. 8:00- 16:00, śr. 8:00- 16:00, czw. 8:00-16:00, pt. 8:00- 16:00)

b)     Przesłać pocztą tradycyjną na adres: Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie Szydłowo 89 A 64- 930 Szydłowo z dopiskiem „Zgłoszenie Złota Lilia Osobowość Roku 2021”

c)      Drogą elektroniczną na adres e-mail: cuk.szydlowo@gmail.com (skan z odręcznym podpisem)

WAŻNE: W tytule wiadomości e-mail prosimy wpisać: ” Zgłoszenie Złota Lilia Osobowość Roku 2021”.

 1. Jedno zgłoszenie (karta zgłoszenia) może zawierać jedną kandydaturę.
 2. Jedna instytucja oraz osoba indywidualna może zgłosić maksymalnie trzy kandydatury.
 3. Do Plebiscytu można zgłaszać osoby działające/ i lub zamieszkujące na terenie gminy Szydłowo.
 4. Podpis wnioskodawcy i kandydata  na karcie zgłoszenia jest równoznaczny z akceptacją postanowień regulaminu oraz treści klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, która stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

 

§ 4.

Kategorie Plebiscytu „Złota Lilia Osobowość Roku”

W Plebiscycie „Złota Lilia Osobowość Roku” kandydaci będą nominowani w pięciu kategoriach.

 1. Działalność społeczna i charytatywna

Nominowanym może być ksiądz proboszcz, który prowadzi skuteczną akcję społeczną, prezes OSP, którego jednostka działa na wysokim poziomie, nauczyciel, który jest ceniony przez uczniów lub jest wyjątkowo zaangażowany w lokalne środowisko. Można również docenić wolontariuszy, inicjatorów działań społecznych oraz osoby pomagające innych w potrzebie. W tej kategorii przyjmujemy zgłoszenia kandydatów o wielkim sercu, wrażliwych, pełnych empatii, ale też zaangażowanych społeczników, działających na rzecz drugiego człowieka.

 

 1. Samorządność i społeczność lokalna

Można zgłaszać pracownika samorządu, który w minionym roku skutecznie realizował różne projekty i przedsięwzięcia np. dyrektor albo pracownik urzędu.  Wyróżniający się aktywnością i dobrą pracą. Na nominację może zasługiwać radny gminy, sołtys, ale także osoba, która swoim działaniem przyczynia się do lepszego życia lokalnej społeczności.

 

 1. Przedsiębiorczość

Nominowana osoba może być właścicielem gospodarstwa rolnego, agroturystyki, sieci sklepików. W tej kategorii można nominować także osobę, która jest lokalnym pracodawcą, ale słynie z tego, że traktuje dobrze  i jest uczciwa względem swoich pracowników. Nominowanym może też być nie tylko przedsiębiorca, ale też osoba, która swoimi działaniami stwarza przyjazne warunki do rozwoju przedsiębiorczości i wspierają młodych przedsiębiorców na początku ich drogi. Ważne by działania nominowanej osoby w sposób widoczny wpływały na spadek bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

 1. Kultura

Nominowanym w tej kategorii może być lokalny artysta rozumiany m. in. jako pisarz, malarz, rzeźbiarz, rękodzielnik, wokalista, muzyk, a także twórca w zakresie innych dziedzin kultury i sztuki. Kandydatami do nagrody „Złota Lilia Osobowość Roku” może być osoba, która w zaciszu domu tworzy i dzięki swoim działaniom przyczynia się do rozwoju kultury na terenie naszej gminy, a także artysta, który odnosi sukcesy na szerokim polu i znany jest ze swojej pracy również poza granicami gminy Szydłowo.

 1. Sport

W tej kategorii nominować można osoby, które pośrednio lub bezpośrednio promują sport zawodowy oraz aktywność sportową wśród mieszkańców gminy. W tej kategorii można zgłaszać osoby, które są czynnymi zawodnikami poszczególnych dyscyplin sportowych. Kandydatem w tej kategorii może być również osoba promująca aktywny tryb życia poprzez organizację imprez sportowych, warsztatów oraz prezesi klubów sportowych i stowarzyszeń.

 

 • § 5.

Ocena zgłoszeń i przyznawanie nominacji

 

 1. Formalnej oceny zgłoszeń dokonuje przedstawiciel Organizatora tj. pracownik Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie.
 2. Komisja zastrzega sobie prawo do wykluczenia zgłoszenia z udziału w Plebiscycie, w szczególności w następujących przypadkach:

a)      naruszenie postanowień Regulaminu

b)     wystąpienie okoliczności negatywnie wpływających na wizerunek gminy Szydłowo

c)      podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych w karcie zgłoszenia

d)     braku zgody kandydata na udział w Plebiscycie, w tym na przetwarzanie danych osobowych

 1. W celu wyłonienia laureata Plebiscytu zostanie powołana przez Organizatora Kapituła Plebiscytu, złożona z minimum trzech osób.
 2. W obradach Kapituła Plebiscytu wyłoni 6 osób nominowanych do nagrody Wójta Gminy Szydłowo- „Złotej Lilii”.
 3. Lista nominowanych będzie podana na oficjalnej stronie Organizatora oraz mediach społecznościowych Organizatora.
 4. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

§ 5.

Nagroda

 1. Nagrodą w Plebiscycie „Złota Lilia Osobowość Roku” jest przyznanie tytuły „Osobowości Roku” za rok 2021 , statuetka oraz dyplom.
 2. W przypadku braku możliwości osobistego uczestnictwa laureatów w gali, laureat może wskazać osobę, która w jego imieniu odbierze nagrodę.

§ 6.

 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia Plebiscytu lub pewnych jego etapów oraz zmiany terminów, o których mowa w Regulaminie.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzeprowadzenie Plebiscytu spowodowane okolicznościami niezależnymi od Organizatora, w szczególności zdarzeniami o charakterze siły wyższej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne (m.in. za dostęp do sieci Internet), mające wpływ na możliwość uczestnictwa w Plebiscycie.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywać od chwili jego opublikowania na stronach internetowych Organizatora.
 5. Osoba zgłoszona ma prawo zrezygnować z udziału w Plebiscycie Rezygnacja powinna być zgłoszona Organizatorowi pod adres podany w ( § 3. pkt. 3 lit. b) lub na adres e-mail: cuk.szydlowo@gmail.com.
 6. Spory oraz sytuacje nieregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
 7. Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail: cuk.szydlowo@gmail.com lub tel. 67 351 05 20.

Pliki do pobrania:

wniosek_ZłotaLilia2021.doc
Format: doc, 35.5 kB
Załącznik nr 1 Klauzula informacyjna.docx
Format: docx, 16.49 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności