Centrum Upowszechniania Kultury Gmina Szydłowo
Powróć do: CUK

RODO

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

(CUK – przesłanka: przepis prawa)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1)     Administratorem Pani/Pana danych jest Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie reprezentowane przez Dyrektora  (adres:  Jaraczewo 2A, 64-930 Szydłowo, nr tel.: +48 67 351 05 20,  e-mail: kultura.szydlowo@gmail.com)

2)     Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

3)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu tworzenia, upowszechniania i ochrony kultury, wspierania i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, a także działań i inicjatyw kulturalnych, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Panią/Pana danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych. Natomiast w przypadku danych podanych dobrowolnie – dane osobowe będą przetwarzane co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

5)     Pani/Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6)     Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7)     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)     w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8)     Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.

9)     Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, a także podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom pocztowym;

10) W przypadku, gdy Administrator planował będzie dalej przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w którym zostały one zebrane, przed ich dalszym przetwarzaniem zostanie Pani/Pan poinformowana/-y, o tym innym celu oraz udzielone zostaną Pani/Panu wszelkie inne stosowne informacje.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

(CUK – przesłanka: umowa cywilnoprawna)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

  1. Administratorem Państwa danych jest Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie reprezentowane przez Dyrektora  (adres:  Jaraczewo 2A, 64-930 Szydłowo, nr tel.: +48 67 351 05 20,  e-mail: kultura.szydlowo@gmail.com)
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
  5. Państwa dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

a)     prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b)     prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d)     prawo do usunięcia swoich danych (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane)

e)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

f)      prawo do przenoszenia danych,

g)     prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy, o której mowa w pkt. 3.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, a także podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom pocztowym;

 

 

Informujemy, że w CUK w Szydłowie Inspektorem Ochrony Danych jest Zbigniew Miszczak;

telefon kontaktowy 576 400 511

e-mail: miszczak@cbi24.pl