Centrum Upowszechniania Kultury Gmina Szydłowo
Powróć do: Stara Łubianka

Obowiązek Informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Filia biblioteki „Stara Łubianka”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych jest Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie; 64-930 Szydłowo (nr tel.: +48 67 351 05 20; adres e-mail: kultura.szydlowo@gmail.com)

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów i materiałów bibliotecznych oraz usług Filii Biblioteki w Starej Łubiance, jak również w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479). Państwa dane mogą być również przetwarzane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych jak również organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i innych wydarzeniach artystycznych, których organizatorem będzie biblioteka.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
   w tym przepisów archiwalnych.

  5. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

  6. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

  7. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 5. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych, przetwarzanych na podstawie przepisów prawa - jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody - podanie danych osobowych jest dobrowolne.

  2. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Pani/Pana dane mogą być również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa lub umów łączących te podmioty z Administratorem.